Etické zásady tlumočníka

Nejdůležitější zásady profesní etiky

Členství ASKOT zavazuje k profesionálním stavovským postojům na národní i mezinárodní úrovni (ve smyslu postupného přejímání závazků a nároků nejvyššího evropského standardu).

  • Člen ASKOT ručí morálně za svůj optimální výkon ve smyslu stanov Asociace. Proto se na každou akci svědomitě připraví, a to jak z podkladů poskytnutých organizátorem, tak i z jiných dostupných materiálů.

  • Člen ASKOT nepřijme práci, kterou by nemohl provést kvalitně.

  • Člen ASKOT nepřijme další pracovní závazky v rámci jedné pracovní doby.

  • Člen ASKOT je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o neveřejných informacích, s nimiž se seznámí při výkonu svého povolání. Žádnou takovou informaci nikdy nezneužije.

  • Člen ASKOT je povinen vyžadovat od organizátora splnění pracovních a technických podmínek, které jsou nezbytné pro profesionální úroveň jeho práce.

  • Člen ASKOT zprostředkuje práci jinému členovi ASKOT vždy bezúplatně.

  • Člen ASKOT není povinen vykonávat činnost, která by poškodila důstojnost tlumočnického povolání a zásadně projevuje solidaritu se svými kolegy.