Pracovní podmínky tlumočníka

 • Pracovní den tlumočníka čítá osm hodin včetně přestávek; u krátkých akcí typu oficiálního přijetí, tiskové konference, krátké prezentace apod., účtuje tlumočník 50% denního honoráře. V případě konference nebo semináře v trvání 4 hodin, např. od 9 do 13 hodin, jež svým časovým rozpětím a nutnou přípravou váže tlumočníka fakticky na celý den, je doporučeno účtovat tři čtvrtiny denního honoráře. Tím se také vytváří určitá rezerva pro případ mírného překročení čtyřhodinového rámce.
 • Pracuje-li tlumočník mimo své bydliště, má právo si účtovat celý pracovní den i když tlumočí dobu kratší.
 • Koná-li se několikadenní akce mimo bydliště tlumočníka, zajistí mu pořadatel ubytování v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím.
 • Pokud pořadatel nedopraví tlumočníka na místo akce mimo jeho bydliště sám, hradí mu výdaje na dopravu.
 • Musí-li se tlumočník dopravit na akci dříve než v den jejího zahájení, má právo od zákazníka požadovat náhradu za čas, strávený na cestě. Totéž platí po ukončení akce.
 • Tlumočník je povinen se na akci připravit, proto od organizátora požaduje včasné dodání konferenčních či tematicky obdobných materiálů.
 • Tlumočník vyžaduje od organizátora splnění podmínek, které jsou nezbytné pro jeho profesionální výkon:
  1. kvalitní a nerušený poslech
  2. přímý výhled na řečníka a promítací plochy (monitor nenahrazuje přímý výhled)
  3. ergonomicky vhodné pracovní prostředí
  4. organizátor zajistí pro tlumočníka dostatečné množství tekutin.
  5. V případě, že tlumočník při konsekutivním tlumočení pracuje sám, má nárok na krátké přestávky.
 • Tlumočník má právo odmítnout pracovat v prostředí nepřijatelném z fyzických, psychických nebo morálně etických důvodů (krematorium, jatka) a v podmínkách nedůstojných pro výkon profese, pokud se k tomu smluvně nezavázal.
 • Odřekne-li objednavatel činnost tlumočníka pro dobu dohodnutou ve smlouvě a za podmínek v ní uvedených, musí uhradit tlumočníkovi dohodnutý honorář a dále všechny prokazatelně vzniklé náklady.
 • Tlumočník nemá právo odstoupit od smlouvy z jiných než zákonných důvodů; po dohodě s objednavatelem za sebe může zajistit adekvátní náhradu.
 • Tlumočníkův výkon je vyjádřen mluveným slovem a je určen výhradně k okamžitému poslechu. Jeho záznam bez předchozího smluvního souhlasu autora je nepřípustný. Objednavatel nese plnou odpovědnost za pořizování záznamů třetími osobami.