Benda Lukáš

Mobile phone: +420 723494708

E-mail: luukko@email.cz

Address:
Laštůvkova 21
635 00 Brno-Bystrc

Sworn translator

Mother tongue:

Interprets from:

  • Czech
  • Hungarian
  • Slovak

Interprets to:

  • Czech
  • Hungarian

 

Mojí mateřštinou je čeština, maďarštinu jsem vystudoval na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně. V rámci studia jsem celkem 4 semestry strávil na Universitě Loránda Eötvöse (ELTE) v Budapešti. Mým druhým jazykem v rámci dvouoborového studia byla francouzština, kterou však aktivně nepoužívám. Kromě magisterského studia maďarštiny a francouzštiny (1998) jsem dokončil ještě bakalářské studium politologie na Fakultě sociálních studií MU (1999).

Překládáním a tlumočením se živím od roku 2000, v témže roce jsem byl jmenován soudním tlumočníkem jazyka maďarského. Simultánně tlumočím přibližně od roku 2003. V překladatelské a tlumočnické praxi, která je od roku 2002 mou hlavní a jedinou výdělečnou činností, se nespecializuji na žádný obor, nicméně nejbližšími jsou mi právo a biologické obory, včetně farmacie a lékařství.

Ve svém tlumočení jsem pyšný na následující:

1) úroveň, na které jsem si až v dospělosti osvojil maďarštinu jako cizí jazyk, zejména kvalitní maďarskou výslovnost, jíž mnohé maďarské klienty uvádím v omyl stran svého národnostního původu;

2) dobrou, spisovnou češtinu, pečlivou výslovnost;

3) péči, kterou věnuji přípravě na každé tlumočení. Zásadní význam přikládám používání správné terminologie, kterou se před každou akcí snažím nastudovat. Za samozřejmost považuji přípravu z anglických, případně německých materiálů, třebaže tyto jazyky netlumočím. O výstupy ze své přípravy se před akcí rád podělím s kolegyněmi a kolegy z ostatních kabin.

Na co jste ve svém tlumočení pyšní?

+420
+420
+420
http://