Etický kodex

Nejdůležitější zásady profesní etiky

Členství v Askotu zavazuje k následujícím profesionálním postojům:

  • Člen Askotu ručí morálně za svůj optimální výkon ve smyslu stanov Asociace. Proto se na každou akci svědomitě připraví, a to jak z podkladů poskytnutých organizátorem, tak i z jiných dostupných materiálů.
  • Člen Askotu nepřijme práci, kterou by nemohl provést kvalitně.
  • Člen Askotu nepřijme další pracovní závazky v rámci jedné pracovní doby.
  • Člen Askotu je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o neveřejných informacích, s nimiž se seznámí při výkonu svého povolání. Žádnou takovou informaci nikdy nezneužije.
  • Člen Askotu je povinen vyžadovat od organizátora splnění pracovních a technických podmínek, které jsou nezbytné pro profesionální úroveň jeho práce.
  • Člen Askotu zprostředkuje práci jinému členovi Askotu vždy bezúplatně.
  • Člen Askotu není povinen vykonávat činnost, která by poškodila důstojnost tlumočnického povolání, a zásadně projevuje solidaritu se svými kolegy.