Přijímání členů a rozšiřování jazykových kombinací

1. Přihláška

Uchazeč o řádné členství doručí výboru ASKOT vyplněnou přihlášku (viz stanovy) s doporučením nejméně pěti řádných členů ASKOT, kteří jsou řádnými členy ASKOT nejméně tři roky.

Pro každý přihlašovaný jazyk, aktivní i pasivní, musí uchazeč získat doporučení alespoň tří členů ASKOT z příslušné jazykové sekce (tzn. daný člen ASKOT pracuje s tímto jazykem jako s aktivním). Má-li jazyková sekce méně než 4 členy, musí uchazeč získat doporučení od alespoň 2 členů této sekce.

Doporučující členové ASKOT v přihlášce uvedou, při jaké příležitosti si ověřili profesní a etické předpoklady uchazeče.

O podání přihlášky výbor vyrozumí členy ASKOT ve Zpravodaji ASKOT. Ve sdělení bude uvedeno jméno uchazeče, jeho kontaktní údaje, přihlašovaná jazyková kombinace a jména všech doporučujících členů ASKOT. Rozesláním této informace se uchazeč stává čekatelem na řádné členství.

 

2. Čekací lhůta

Trvá jeden rok. Během něho mohou řádní členové ASKOT podávat námitky proti přijetí čekatele. Námitku je třeba doručit výboru ASKOT (email, web atd..). Výbor má povinnost ji projednat. Může oslovit čekatele i předkladatele námitky, obrátit se na příslušnou jazykovou sekci, případně si jiným způsobem vyžádat informace potřebné pro projednání námitky.

Shledá-li Výbor ASKOT námitku oprávněnou, čekatelství končí. O této skutečnosti Výbor uvědomí členstvo ASKOT i odmítnutého čekatele.

Čekatel má právo si znovu zažádat o členství po uplynutí dvou let od zamítnutí přihlášky. Čekatel i předkladatel námitky mají právo odvolat se proti rozhodnutí výboru k valné hromadě ASKOT. Valná hromada rozhodne o oprávněnosti námitky a odvolání v nepřítomnosti čekatele.

 

3. Námitky

Není-li podána námitka, před uplynutím čekací lhůty výbor ASKOT přihlášku posoudí; může si vyžádat další informace od doporučujících nebo jiných členů, případně se obrátit na jiné osoby a zdroje.

Není-li možno vyhovět v úplnosti uvedeným požadavkům (např. při nedostatečném počtu členů, kteří mohou vyslovit doporučení), může výbor přikročit k náhradnímu řešení, které v dobré víře považuje za rovnocenné (např. vyžádat si vyjádření kvalifikované osoby mimo ASKOT).

Na základě zjištěných skutečností výbor rozhodne nejméně čtyřmi hlasy o přijetí uchazeče nebo jeho přihlášku zamítne. Svůj závěr spolu s informacemi, na jejichž základě rozhodl, a s informací o případných náhradních postupech a jejich odůvodnění poté sdělí členům ASKOT stejným způsobem, jako informaci o podání přihlášky.

Odmítnutý uchazeč se proti rozhodnutí výboru může odvolat k valné hromadě. Nedospěje-li výbor k rozhodnutí potřebnou většinou, postoupí věc k rozhodnutí valné hromadě.

 

4. Rozhodnutí VH

Valná hromada v takových případech věc projedná a rozhodne s konečnou platností tajným hlasováním. Čekatel je přijat, obdrží-li alespoň polovinu hlasů účastníků usnášeníschopné valné hromady. Výsledek hlasování je součástí zápisu z VH.

 

5. Rozšíření jazykové kombinace

Přeje-li si řádný člen ASKOT rozšířit svoji jazykovou kombinaci, postupuje se dle bodů 1–3. Není-li vznesena námitka, kvalifikace je uchazeči uznána.

Je-li následně kvalifikace člena v některém jazyce předmětem námitky nebo stížnosti, výbor ji přezkoumá a případně jazykovou kombinaci omezí.

Proti rozhodnutí výboru se lze odvolat k valné hromadě.