26. 10. 2022

Jak funguje tlumočení v EU

tlumočení v EU

Poslední vývoj stávky

Podle nejnovějších informací došlo mezi zástupci tlumočníků a Generálního ředitelství LINC k dohodě ohledně prozatímních pravidel pro hybridní jednání (tzn. řečníci se připojují na dálku). Tato pravidla by měla být v platnosti do konce roku 2022.

Dále vyjednává o trvalém řešení pro tlumočení tohoto typu jednání. Stávka je tedy u konce.

Jak jsme vás informovali na konci června, v průběhu stávky došlo k několika případům, kdy na jednání EP najímaly tlumočníky agentury nebo RSI platformy bez jakýchkoli záruk, které by jinak DG LINC muselo akreditovaným kolegům/stálým zaměstnancům poskytnout.

V této souvislosti se také ukázalo, že pro řadu z nás je situace poněkud nepřehledná – některé orgány EU si totiž na některé typy akcí najímají tlumočníky na volném trhu dlouhodobě a zcela legitimně. Na základě informací od kolegů ze sdružení AIIC se tedy pokusíme vám poskytnout stručný přehled.

 

Jak funguje tlumočení pro instituce EU

Evropský parlament (prostřednictvím DG LINC) je na základě platných pravidel a kolektivní smlouvy povinen najímat tlumočníky PŘÍMO na následující typy akcí:

  • Plenární zasedání EP
  • Prioritní politická jednání, jako například jednání Předsedkyně EP, správních orgánů EP (Předsednictva, Konference předsedů, Sbor kvestorů) a jejich pracovních skupin, jednání dohodovacích výborů
  • Jednání parlamentních výborů, parlamentních delegací, trialogy a s nimi související jednání stínových zpravodajů
  • Zasedání politických skupin EP
  • Společná zasedání EP a zástupců národních parlamentů
  • Tiskové konference, informační akce pro média včetně seminářů
  • Jednání dalších úředních subjektů, která schválilo Předsednictvo a Konference předsedů
  • Administrativní akce v případě schválení generálním tajemníkem

Ačkoli se kolektivní smlouva týká také tlumočení pro Výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropská komise a Evropský parlament nemají vždy k dispozici dostatek tlumočníků pro pokrytí všech jejich požadavků na tlumočení. Tyto dva orgány tedy běžně využívají k zajištění tlumočení externí agentury a nejedná se o nelegitimní postup.

Stejně tak si na své „soukromé“ akce na vnitrostátní úrovni mohou najímat vlastní tlumočníky i politické strany, které jsou členy politických skupin v EP.

Pro úplnost dodáváme, že na rozdíl od Evropského parlamentu nemá tlumočnická služba Evropské komise (DG SCIC) se svými klienty sjednané výhradní zastoupení. Jinými slovy – DG SCIC je pouze jedním z poskytovatelů, jehož služeb mohou tito klienti využívat. Klienty DG SCIC jsou zejména jednotlivá generální ředitelství (DG) Komise, agentury EU (např. Europol, Frontex, EASA a řada dalších – viz zde), Rada EU, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Tyto orgány tedy mohou legitimně využívat také služby externích agentur / platforem.

Výjimkou jsou jednání Rady EU na nejvyšší politické úrovni (typicky summity EU), kde zajišťuje tlumočení výhradně DG SCIC.

V případě, že tyto subjekty najímají tlumočníky přes externího poskytovatele služeb, je vždy předem dohodnuta konkrétní sazba. Tuto sazbu by tedy měl příslušný poskytovatel sdělit tlumočníkům předem.

Sdílet na: