29. 11. 2023

Jak se stát členem Askotu?

Kdo a jak se vlastně může ucházet o členství v Askotu? Podrobné informace najdete na našem webu v sekci Pro zájemce o členství. Pojďme si ale na tomto místě připomenout to nejdůležitější:

  • Členem Askotu se může stát fyzická osoba, která se aktivně věnuje konferenčnímu tlumočení na úrovni obvyklé v mezinárodním prostředí a vykazuje morální kvality ve smyslu Etického kodexu Askotu (o něm si více povíme už brzy v dalším příspěvku na blogu).

 

 

  • Zájemce musí zároveň uvést celkem 5 ručitelů z řad řádných členů Askotu, kteří mohou jeho členství doporučit. Pro každý pracovní jazyk, který uchazeč uvede v přihlášce, musí získat doporučení alespoň 3 členů Askotu z dané jazykové sekce (tedy těch, kteří mají daný pracovní jazyk ve své kombinaci jako aktivní). Ručitele je možné vybrat z rozbalovacího menu ve formuláři přihlášky.

 

  • V případě, že daná jazyková sekce Askotu má méně než 4 členy, musí uchazeč získat doporučení alespoň od 2 z nich. U vzácnějších jazyků, které ještě v řadách členů Askotu nejsou zastoupeny, může výbor ověřit kvalifikaci zájemce obdobným přiměřeným postupem a vyžádat si informace i od dalších osob.

 

  • Poté, co jsou výboru doručena všechna vyjádření ručitelů, oznámí výbor tuto skutečnost členům. Z uchazeče se stává čekatel a začíná běžet roční čekací lhůta, během které se řádní členové Askotu mohou k čekateli vyjadřovat (podat námitku).

 

  • Vznesená námitka nesmí být anonymní, ale totožnost jejího předkladatele je zachována v důvěrnosti. Výbor námitku projedná a pokud ji považuje opodstatněnou, ukončí čekatelství. Čekatel i předkladatel námitky se mohou proti rozhodnutí výboru odvolat k valné hromadě.

 

  • V případě, že není vznesena žádná námitka, výbor po uplynutí jednoho roku bez zbytečného odkladu přijme čekatele za řádného člena. O této skutečnosti je informován čekatel i všichni řádní členové.

 

Na co zájemce o členství nesmí zapomenout?

Ručitelé, které uchazeč uvede v přihlášce, dostanou ze systému automatický email s návodem, jak doporučení udělit. Je však dobrým zvykem potenciální ručitele předem kontaktovat a ručitelství s nimi dohodnout, aby se všichni zúčastnění vyhnuli momentu překvapení.

Zvolený ručitel musí být schopen se vyjádřit k profesním kvalitám uchazeče jakožto konferenčního tlumočníka. Je tedy dobré vybrat takové kolegy, kteří s dotyčným zájemcem o členství pravidelněji spolupracují a kteří jeho práci znají. Kolega, který je vám sice sympatický, ale pracoval s vámi jednou při prohlídce výrobní haly před 10 lety, tuto úlohu pravděpodobně nebude schopen naplnit.

Kdo se může stát ručitelem?

Ručitelem se může stát řádný člen Askotu, který je členem alespoň 3 roky. Ručitelem nemůže být emeritní ani čestný člen Askotu.

Sdílet na: