29. 2. 2024

Nové stanovy ASKOT – to nejdůležitější

Především je třeba uvést, že cílem nových stanov nebyla převratná změna dosavadní organizační struktury ASKOT, základních pravidel, jimiž se spolek doposud řídil, ani obecného vymezení jeho účelu a činností. Tvůrci nových stanov vycházeli z konsensuálního názoru současného výboru, podle něhož se dosavadní struktura osvědčila a pro zásadní zásahy není důvod.

Naopak mnohem výraznější a na první pohled patrnou proměnou stanovy prošly po stránce formální. Důležitým cílem bylo základní dokument spolku zpřehlednit, odstranit dosavadní nejednoznačnosti a rozpory a zpřesnit úpravu jednotlivých postupů tak, aby v praxi stanovy poskytovaly jednoznačný návod k provádění různých úkonů (voleb, vyřizování přihlášek, vypořádání námitek, řešení sporů atd.).

Do textu nových stanov jsou převzata některá ustanovení občanského zákoníku, která by ve stanovách být nemusela, protože i tak jsou pro spolek závazná. Důvodem je snaha o to, aby úprava jednotlivých záležitostí byla komplexní, tj. aby uživatel vše potřebné našel přímo v textu stanov a nemusel dohledávat souvislosti v občanském zákoníku. Také např. výčet konkrétních úkolů výboru je zařazen nikoliv z právní nutnosti, ale jako pomůcka pro ty, kteří se funkce člena výboru ujali nebo se o ni hodlají ucházet. Celkově byla práce na nových stanovách vedena snahou o vytvoření praktického, uživatelsky přívětivého dokumentu.

K několika obsahovým změnám přece jen došlo. Tady jsou:

 

Členství

 

 • Bylo zrušeno tzv. zahraniční členství, jehož se stejně nevyužívalo.

 

 • Dílčích změn doznaly podmínky vzniku řádného členství, především v tom, že ručitelem uchazeče o členství může být pouze osoba, která je minimálně tři roky řádným členem ASKOT. Čekatelé na řádné členství se od nynějška mohou účastnit akcí ASKOT, aniž by se museli podílet na jejich nákladech.

 

 • Stejně vstřícná je nová úprava i k těm, kdo mají přerušené členství. Řádné členství může být nově přerušeno až na tři roky.

 

 • Mezi povinnostmi řádného člena se výslovně uvádí povinnost dlouhodobě podávat kvalitní tlumočnické výkony a splňovat tak profesní předpoklady řádného členství, přičemž závažné nebo opakované porušení této povinnosti může být důvodem pro podání návrhu na vyloučení člena. Důležitou změnou v tomto ohledu je ustanovení, podle něhož je při hlasování o vyloučení člena platným výsledkem odpověď, pro kterou se vysloví více hlasujících, bez ohledu na počet členů, kteří se zdrží hlasování.

 

 • Nově jsou stanoveny podmínky emeritního členství: minimálně 60 let věku a minimálně 10 let členství v ASKOT. Pokud emeritní člen nadále tlumočí, musí podávat kvalitní tlumočnické výkony, jinak i jemu hrozí hlasování o vyloučení.

 

Valná hromada a korespondenční hlasování

 

Organizační struktura ASKOT zůstává beze změny, i nadále ji tvoří valná hromada a pětičlenný výbor, který je volen na tříleté období a stejně jako doposud je kolektivním statutárním orgánem spolku.

 

 • Z praktických důvodů se zkracuje lhůta pro svolání valné hromady a zveřejnění jejího programu, a to ze 30 na 15 dnů. Nic však samozřejmě nebrání tomu, aby výbor oznamoval termín valné hromady dříve než 15 dnů předem.

 

 • Nové stanovy posilují možnost iniciativy z řad členstva: požádá-li 10 % řádných členů o zařazení určité záležitosti na pořad zasedání valné hromady, výbor je povinen této žádosti vyhovět.

 

 • Nové stanovy výslovně počítají s možností uskutečnit zasedání valné hromady prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, tedy online, přičemž způsob konání určuje výbor. Náležitosti zasedání a rozhodování valné hromady zůstávají beze změny.

 

 • Nové stanovy i nadále počítají s možností korespondenčního hlasování členstva, a to v naléhavých případech a v případech, kdy není účelné čekat do příštího zasedání valné hromady. Konkrétní pravidla konání korespondenčního hlasování má stanovit valná hromada na návrh výboru (úkol do budoucna, aby tohoto nástroje bylo možno využívat). Rozhodnutí přijaté korespondenčním hlasováním má sice stejnou váhu jako rozhodnutí valné hromady, ale zároveň nová úprava počítá i s časově omezenou možností předložit takové rozhodnutí k novému hlasování v rámci zasedání valné hromady.

 

Výbor

 

 • S řadou novinek se od nynějška setkáme v procesu volby členů výboru. Nové stanovy přinášejí nové řešení kontroverzní otázky vyloučení některých řádných členů z kandidatury. Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě nedařilo uspokojivě taxativně vymezit okruh funkcí, činností či situací, které by řádného člena měly z důvodu střetu zájmů z kandidatury vylučovat, zvolili tvůrci stanov jiný přístup. Nová úprava upouští od taxativního výčtu a namísto něj se snaží vytvořit maximální prostor pro to, aby vhodnost či rizikovost jednotlivých kandidátů posoudilo na základě dostatečných informací samo členstvo v rámci volební valné hromady. Kandidátům se ukládá povinnost předem sdělit členstvu relevantní informace o svém působení v oblasti zprostředkování tlumočnických služeb, přičemž zamlčení podstatných skutečností, případně vznik střetu zájmů během funkčního období může mít za následek odvolání člena výboru. Všechny informace, které před volební valnou hromadou i v jejím průběhu poskytne kandidát nebo namítne výbor či kterýkoliv člen, mohou členové zohlednit ve své volbě.

 

 • S tím souvisí další změna, podle níž členem výboru není zvolen ten, kdo ve volbě získá hlasy méně než 20 % zúčastněných voličů, byť by v pořadí kandidátů skončil na 1. až 5. místě.

 

 • Novinkou jsou náhradníci, jimiž se stanou kandidáti, kteří se ve volbě umístí na šestém a dalších místech a získají hlasy alespoň 20 % zúčastněných voličů. Náhradníci přijdou ke slovu v případě, že během funkčního období výboru některý z jeho členů odstoupí nebo mu jeho funkce zanikne z jiného důvodu. Pro tento případ se totiž nově zavádí institut kooptace, přičemž výbor pro zbytek svého funkčního období kooptuje právě z řad náhradníků (v pořadí dle volebního zisku). Nejsou-li náhradníci, výbor může kooptovat kteréhokoliv řádného člena ASKOT. I v případě kooptace je třeba posuzovat, zda kooptovaný náhradník či člen není ve střetu zájmů. Není-li uvolněné místo člena výboru obsazeno kooptací, nového člena výboru zvolí nejbližší zasedání valné hromady. Nové je také ustanovení, že klesne-li počet členů výboru na méně než tři, musí výbor neprodleně svolat valnou hromadu za účelem nové volby výboru.

 

 • Nové stanovy na rozdíl od těch předchozích nezřizují rozhodčí komisi a rozhodování vnitřních sporů svěřují výboru, resp. – je-li stranou sporu výbor nebo některý jeho člen – přímo valné hromadě.

 

 

Sdílet na: