21. 8. 2023

Poptávka, opce, objednávka – jaký je mezi nimi rozdíl?

Globalizace je proces, který se nevyhýbá ani oblasti tlumočení. Jedním z nástrojů, který zatím na našem trhu není znám, avšak je velice užitečný pro přehlednost stavu zakázky jak pro klienty, tak poskytovatele služeb, jsou opce. Přitom se opce (nejen) na evropském trhu s tlumočnickými službami používají už řadu let zcela běžně.

 

Dotaz na dostupnost

Když klient poptává tlumočení, osloví tlumočníka nejdříve s dotazem, zda má v daném termínu volno. To je poptávka. Je zcela nezávazná.

Pokud má tlumočník čas a zájem, předchází závazné objednávce několik mezikroků, které odráží míru „zralosti“ nabídky. Pro poptávajícího i tlumočníka je dobré mít jasno v tom, kde se spolu v celém procesu nachází. Ač se tyto mezikroky na první pohled mohou jevit jako zbytečná komplikace, opak je pravdou. Vysvětlíme.

 

Opce

Poptávka po tlumočení může přicházet s větším nebo menším předstihem před konáním akce. Poptávající ještě v dané chvíli nemusí přesně znát parametry akce (program a tím i rozsah tlumočení, potřebné jazyky, přesné místo konání atd.), chce však mít jistotu, že bude mít k dispozici kvalitní tlumočníky. Proto jim nabídne opci. Ta je následně v určitém časovém předstihu před akcí závazně klientem potvrzena.

Opce znamená to, že

a) jakmile je akce potvrzena, tj. ví se s jistotou:

  • že se bude konat,
  • jakých tlumočnických služeb konkrétně bude potřeba a
  • za jakých podmínek,

poptávající dá tlumočníkům okamžitě vědět.

b) pokud se akce nekoná, změní se její parametry nebo klient zvolí jiného dodavatele, dá poptávající tlumočníkům okamžitě vědět a uvolní je z opce.

 

Když se sejde více nabídek

Stává se, že v průběhu platnosti opce, před jejím potvrzením nebo zrušením, tlumočník obdrží závaznou nabídku na jinou akci, případně nabídku na akci, na kterou má opci, avšak od jiného poptávajícího. Před jejím přijetím bude tlumočník nejprve kontaktovat držitele opce a dá mu právo prvního odmítnutí. Držitel opce musí buď opci závazně potvrdit, tj. vystavit objednávku, nebo tlumočníka z opce propustit.

Objednávka

Závazná poptávka je taková, která po přijetí vytváří závazek mezi tlumočníkem a poptávajícím. Závazná nabídka může být učiněna a přijata ústně nebo písemně, včetně e-mailu. Po přijetí závazné nabídky obvykle následuje vystavení objednávky s podmínkami spolupráce, případně podepsání smlouvy, což je formální písemná dohoda, která stanoví dohodnutá ujednání, pracovní podmínky a práva a povinnosti obou stran, včetně úpravy případného storna.

💡 Opce je tedy něco jako rezervace služeb tlumočníků před tím, než poptávající může/chce tlumočení závazně objednat. Jejím použitím poptávající projevuje vážný zájem o služby tlumočníků a ti si pro něj rezervují čas. Opce tedy poskytuje jistotu pro obě strany.

Opce by jednoznačně zpřehlednily trh s poptávkou po tlumočnických službách a přispěly ke kultivaci vztahů mezi klienty, přímými i agenturními, a tlumočníky.

Sdílet na: